Vacatures

Niet tevreden?

“In verband met de uitbraak van het coronavirus zal de klachtenprocedure en de werkwijze van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris mogelijk afwijken van hetgeen is vermeld in het klachtenreglement. Het algemene uitgangspunt is dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Contact met degene die klachten hebben zullen daardoor bij voorkeur verlopen via de telefoon en e-mail. Alleen bij Wvggz of Bopz klachten betreffende toepassen van vormen van verplichte zorg kan de voorzitter van de klachtencommissie bepalen dat een mondeling hoorzitting zal plaatsvinden als er geen aanvaardbare alternatieven zijn. De mondelinge behandeling van klachten die op grond van de Wkkgz en de Jeugwet zijn ingediend bij de klachtencommissie worden opgeschort tenzij de voorzitter van de commissie anders bepaalt. De te nemen maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus duren in eerste instantie tot 6 april 2020. Per geval zal bekeken worden welke maatregelen het meest passend zijn. De klachtencommissie en de klachtenfunctionaris stellen zich daarbij op de hoogte van de actuele voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, zowel landelijk als binnen de Parnassia Groep. U wordt hierover door de ambtelijk secretaris en de klachtenfunctionaris geïnformeerd. De maatregelen hebben ook effect op lopende procedures.”

Wij doen ons uiterste best om onze patiënten en hun familie of naasten te behandelen op een manier die aansluit bij hun wensen en behoeften. Als u toch niet tevreden bent over de behandeling, onze dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend, dan willen wij dat graag weten. Het helpt ons om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker. Ook kunt u contact opnemen met de manager of de beleidspsychiater van het behandelcentrum. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het is ook mogelijk uw klacht te bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon.

Komt u er niet uit en overweegt u een formele klacht in te dienen?

De algemene klachtenregeling van Parnassia Groep vindt u op deze website.

Als een gesprek niet leidt tot een oplossing, dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke (externe) klachtenfunctionaris. Dit is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. Zij is onafhankelijk en onpartijdig. Door bemiddeling en het toepassen van hoor en wederhoor probeert zij tot een oplossing te komen. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).
Onze onafhankelijke klachtenfunctionaris is bereikbaar via e-mail:
bemiddeling@quasir.nl of 06 48 44 55 38

Gaat uw klacht over de zorg in het kader van de Jeugdwet of verplichte zorg in het kader van de WVGGZ ga dan naar de website van de Klachtencommissie. Daar leest u in het Reglement klachtencommissie hoe u een klacht bij de klachtencommissie Oost Nederland kunt indienen.

Cliëntvertrouwenspersoon

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden. Lees meer over deze ondersteuning >

Patiëntenvertrouwenspersoon

Patiënten van het dr. Leo Kannerhuis hebben recht op ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) als zij zijn opgenomen in een kliniek of als zij thuis met dwang/drang te maken hebben. De hulp van een pvp is gratis.
Heeft u vragen over uw rechten? Heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld of bent u het niet eens met uw behandelaar? De pvp kent uw rechten en staat aan uw kant. Zij is onafhankelijk, niet in dienst van het dr. Leo Kannerhuis en heeft een geheimhoudingsplicht.

contactgegevens
Epie van Buuren, patiëntenvertrouwenspersoon
e.van.buuren@pvp.nl of 06 15566906
Bij afwezigheid: Helpdesk PVP 0900 444 88 88
www.pvp.nl

Familievertrouwenspersoon

Voor familie en/of vrienden is het vaak niet makkelijk betrokken te zijn bij een volwassene of kind met psychische of verslavingsproblemen. Een familievertrouwenspersoon (fvp) kan je als naaste ondersteunen.
Wat de fvp precies voor je kan doen, lees je hier.

contactgegevens
Jacqueline Rodenburg, familievertrouwenspersoon
j.rodenburg@familievertrouwenspersonen.nl of 06-53348555
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
tel. 0900 - 333 22 22 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)
folder Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.