Vacatures

Niet tevreden?

“In verband met de uitbraak van het coronavirus zal de klachtenprocedure en de werkwijze van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris mogelijk afwijken van hetgeen is vermeld in het klachtenreglement. Het algemene uitgangspunt is dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Contact met degene die klachten hebben zullen daardoor bij voorkeur verlopen via de telefoon en e-mail. Alleen bij Wvggz of Bopz klachten betreffende toepassen van vormen van verplichte zorg kan de voorzitter van de klachtencommissie bepalen dat een mondeling hoorzitting zal plaatsvinden als er geen aanvaardbare alternatieven zijn. De mondelinge behandeling van klachten die op grond van de Wkkgz en de Jeugwet zijn ingediend bij de klachtencommissie worden opgeschort tenzij de voorzitter van de commissie anders bepaalt. De te nemen maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus duren in eerste instantie tot 6 april 2020. Per geval zal bekeken worden welke maatregelen het meest passend zijn. De klachtencommissie en de klachtenfunctionaris stellen zich daarbij op de hoogte van de actuele voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, zowel landelijk als binnen de Parnassia Groep. U wordt hierover door de ambtelijk secretaris en de klachtenfunctionaris geïnformeerd. De maatregelen hebben ook effect op lopende procedures.”

Wij doen ons uiterste best om onze patiënten en hun familie of naasten te behandelen op een manier die aansluit bij hun wensen en behoeften. Als u toch niet tevreden bent over de behandeling, onze dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend, dan willen wij dat graag weten. Het helpt ons om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker. Ook kunt u contact opnemen met de manager of de beleidspsychiater van het behandelcentrum. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het is ook mogelijk uw klacht te bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon.

Komt u er niet uit en overweegt u een formele klacht in te dienen?

De algemene klachtenregeling van de Parnassia Groep vindt u op deze website.

Als een gesprek niet leidt tot een oplossing, dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke (externe) klachtenfunctionaris. Dit is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. Zij is onafhankelijk en onpartijdig. Door bemiddeling en het toepassen van hoor en wederhoor probeert zij tot een oplossing te komen. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).
Onze onafhankelijke klachtenfunctionaris is bereikbaar via e-mail:
bemiddeling@quasir.nl of 06 48 44 55 38

Gaat uw klacht over de zorg in het kader van de Jeugdwet of verplichte zorg in het kader van de WVGGZ ga dan naar de website van de Klachtencommissie. Daar leest u in het Reglement klachtencommissie hoe u een klacht bij de klachtencommissie Oost Nederland kunt indienen.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Alle patiënten van het dr. Leo Kannerhuis hebben recht op ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De hulp van een pvp is gratis.
Heeft u vragen over uw rechten? Heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld of bent u het niet eens met uw behandelaar? De pvp kent uw rechten en staat aan uw kant. Zij is onafhankelijk, niet in dienst van het dr. Leo Kannerhuis en heeft een geheimhoudingsplicht.

contactgegevens
Marc Frankevyle, patiëntenvertrouwenspersoon
m.frankevyle@pvp.nl of 06 5591 2028
Bij afwezigheid: Helpdesk PVP 0900 444 88 88
www.pvp.nl

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familie en naastbetrokkenen. U kunt bij de fvp terecht met uw vragen, maar ook als er een verschil van mening is met behandelaren, of als u zich niet goed begrepen voelt. De fvp kan bemiddelen. Ook kan de fvp met u kijken wat u zelf nodig heeft aan extra ondersteuning, te denken valt aan lotgenotencontact of een cursus. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van het dr. Leo Kannerhuis. De fvp heeft net als de patiëntvertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht.

contactgegevens
Chris de Haas, familievertrouwenspersoon
c.dehaas@lsfvp.nl of 06 53242920
www.lsfvp.nl