Vacatures

Poli voor jeugdigen en volwassenen met autisme

Omdat de wachtlijsten voor ons jeugdteam inmiddels kort zijn, is het wel mogelijk om jeugdigen tot 18 jaar bij ons aan te melden.
De intake voor diagnostiek of behandeling zal vanwege corona voorlopig grotendeels online zijn. Zo nodig kan een gesprek op de poli plaatsvinden.
Ondanks deze onzeker factoren schatten we de wachttijd voor intake bij ons jeugdteam op 2 maanden.
Voor consultaties voor jeugdigen tot 18 jaar zijn we ook nu beschikbaar, in principe telefonisch of online en zo nodig ftf.

Bezoekinformatie

Adres: Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam
Postadres: Postbus 62, 6865 ZH Doorwerth
Telefoon: 088 357 44 10
Fax: 088 358 45 30
E-mail: secretariaatpoliamsterdam@leokannerhuis.nl

Voor wie?

In onze polikliniek Amsterdam bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor mensen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit Amsterdam en omgeving. Begeleiders, partners, ouders, school, kortom het brede netwerk betrekken we intensief bij de behandeling. Daarnaast bieden wij aan professionals in specialistische en basisggz, bij Factteams of RIBW’s diagnostiek, advies en consultatie.

Waarvoor kunt u bij de polikliniek Amsterdam terecht?

Afhankelijk van uw specifieke zorgvraag gaan wij met u op zoek naar een passende poliklinische behandeling. Dat kan in een groep of individueel, face-to-face gecombineerd met online contact. De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend en we bieden geen mogelijkheid tot begeleiding. Ouders, partners, gezin of school betrekken we intensief bij de behandeling.

Enkele onderdelen van ons behandelaanbod in Amsterdam:
• psycho-educatie voor zowel volwassenen als kinderen met autisme
• cognitieve gedragstherapie voor zowel kinderen als volwassenen met autisme en andere psychiatrische problemen zoals angst en dwang (individueel en groep)
• psychiatrische gezinsbehandeling bij autisme, outreachend voor gezinnen met kinderen en/of ouders met autisme
• EMDR voor volwassenen en kinderen met autisme en trauma
• training voor ouders met autisme
• training van basis naar brug voor kinderen rond 12 jaar die overstap naar het middelbaar onderwijs maken
• verschillende vormen van systeembehandeling
• mindfulness en ACT voor (jong)volwassenen (individueel en in een groep)
• PEERS voor jongvolwassenen

Deskundigheidsbevordering en consultatie

Heeft u een sterk vermoeden dat uw patiënt autisme heeft, maar er allerlei bijkomende problemen spelen waardoor een goede diagnose lastig te stellen is? Loopt de behandeling van een patiënt vast? Voor professionals in de ggz - de basisggz of specialistische ggz, RIBW’s of FACT-teams - bieden wij diagnostiek, advies en consultatie en kunnen wij meedenken hoe stagnatie van patiënten op te heffen. Ook kunnen wij tegen kostprijsvergoeding trainingen en intervisies voor u organiseren.

Aanmelden

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt uzelf of uw kind niet zelf bij ons aanmelden.
Voor verwijzing van een patiënt of meer informatie over aanmelden, wachttijden en ons behandelaanbod, kunt u contact opnemen met ons aanmeldbureau op dinsdag of donderdag tussen 09.00 - 12.00 uur via 088 357 4270. U kunt uw vragen ook mailen naar
aanmeldbureauamsterdam@leokannerhuis.nl.

Wij vinden het belangrijk dat uw patiënt ook na een eventuele behandeling door het Dr. Leo Kannerhuis goed begeleid wordt. Een hoog specialistisch traject is in principe tijdelijk. Vervolgbehandeling bij - dan wel terugname door de verwijzende instantie is in dat kader gewenst. In geval van crisisgevoeligheid is het belangrijk dat de huidige behandelaar betrokken blijft.

Voor verwijzing van patiënten voor behandeling stellen wij de volgende criteria:
• Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld met de DSM-classificatie, door een (kinder- en jeugd-) psychiater en of gz-psycholoog
• Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger. De verbale en performale intelligentie is hoger dan 70.
• De complexiteit van de problematiek is dermate dat de patiënt is aangewezen op behandeling door een specialistische of hoog specialistische ggz-instelling
• Verwacht wordt OF gebleken is dat behandeling in de gespecialiseerde GGZ onvoldoende resultaat oplevert
• Voor aanmelding diagnostiek: er is sprake van complexe psychiatrische problematiek en/of twijfel over eerder gestelde diagnose(s). Er is al wel eerder diagnostisch onderzoek uitgevoerd.

Aanmeldprocedure

Een aanmelding kan alleen beoordeeld worden wanneer alle vereiste documentatie aanwezig is. Zolang de aanmelding niet compleet is kan een cliënt helaas niet op de wachtlijst worden geplaatst.

Het gaat om de volgende documenten:
• Verwijsbrief van een bevoegd verwijzer of een verwijzing via Zorgdomein
• Ingevuld aanmeldformulier
• Psychiatrisch/psychologisch onderzoeksverslag waarin de diagnose ASS is vastgesteld (met ontwikkelingsanamnese) OF in geval van diagnostiekaanmelding: verslaglegging waaruit het vermoeden op ASS blijkt
• (Eind)verslaglegging van eerdere hulpverlening
• Verslaglegging IQ onderzoek OF inschatting van intelligentieniveau op basis van bijvoorbeeld onderwijsniveau of beroep

Aanmeldingen kunt u bij voorkeur per post of beveiligde email verzenden:
Post:
Centrale Aanmelding Parnassia Groep
Antwoordnummer 24680
2490 WB Den Haag
Email: aanmelding@leokannerhuis.nl

Het is mogelijk om aanmeldingen per fax te versturen. De ervaring leert wel dat dit vaak niet goed leesbare documenten worden waardoor ze mogelijk opnieuw moeten worden opgevraagd.
Fax: 088-3584249

Wachtlijstbeleid

Per januari 2019 voert Parnassia Groep en daarmee ook Leo Kannerhuis Amsterdam het volgende beleid: Intakes worden ingepland zodra er binnen een termijn van enkele weken na intake ook een behandeling gestart kan worden. Dit betekent dat de periode tussen aanmelding en intake mogelijk wat langer kan zijn, maar juist de periode tussen de intake en behandeling wordt verkort.

Wij begrijpen dat het wachten op een intake onwenselijk is, maar wij willen ook geen onterechte verwachtingen scheppen door een intake te doen waarna de behandeling mogelijk niet direct kan starten.

Wij doen ons uiterste best de periode tot intake zo kort mogelijk te houden. U kunt erop vertrouwen dat wij z.s.m contact met u opnemen om een intake te plannen. Tot het moment van intake is de huisarts de eerste contactpersoon.

Wie werken er bij de polikliniek Amsterdam?

In de polikliniek Amsterdam werken psychiaters, gz-psychologen, basispsychologen, maatschappelijk werkers, gezinsbehandelaren, systeemtherapeuten en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen.

Samenwerking

Wij zijn lid van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. Binnen dit netwerk werken dertig organisaties samen aan een goede afstemming van de zorg voor mensen met autisme, op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. Daarbij werken zij nauw samen met stakeholders als de gemeente Amsterdam, NVA, Vanuit Autisme Bekeken, VWS en de zorgverzekeraar.