Vacatures

Behandelcentrum Amsterdam voor alle leeftijden

Bezoekinformatie

Adres: Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam
Telefoon: 088 357 44 10
Fax: 088 358 45 30
E-mail:** secretariaatpoliamsterdam@leokannerhuis.nl

Voor wie?

In onze polikliniek Amsterdam bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor mensen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit Amsterdam en omgeving. Begeleiders, partners, ouders, school, kortom het brede netwerk betrekken we intensief bij de behandeling. Daarnaast bieden wij aan professionals in specialistische en basisggz, bij Factteams of RIBW’s diagnostiek, advies en consultatie.

Waarvoor kunt u bij de polikliniek Amsterdam terecht?

Afhankelijk van de specifieke zorgvraag gaan wij met u op zoek naar een passende poliklinische behandeling. Dat kan in een groep of individueel, face-to-face gecombineerd met online contact. De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend. Ouders, partners, gezin of school betrekken we intensief bij de behandeling.

Consultatie

We bieden in de eerste plaats diverse vormen van consultatie aan, in de volgende situaties:
• Er is sprake van stagnatie in de huidige behandeling gericht op ass en co morbide stoornissen
• Er zijn vragen rondom de begeleiding en bejegening.
• Er zijn vragen rond diagnostiek

Bij consultatie wordt de behandeling niet overgenomen. Het kan gaan om een eenmalig telefonische consult, of om enkele bezoeken op locatie aan een cliënt en de betrokken behandelaars bij een cliënt thuis of in een kliniek. We kunnen meedenken over oplossen van stagnatie in de behandeling, maar soms ook bieden we een parallel behandeltraject aan, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de verwijzer.

Diagnostiek

Er moet een van de volgende zaken spelen:
• Er is eerder diagnostiek gedaan naar ASS, maar deze bleek te complex om af te ronden;
mogelijk kan de diagnostiek na een consultatief contact van ons bij de behandelaar en cliënt, alsnog worden afgerond.
• Er is een verzoek om second opinion;
• De diagnostiek is complex
o omdat er geen ontwikkelingsanamnese kan worden afgenomen
o of omdat er sprake is van verwaarlozing in de jeugd/hechtingsproblematiek, hetgeen beoordeling van contactproblemen compliceert,
o er is sprake van complexe comorbiditeit (psychose, complex trauma, forse persoonlijkheidsproblematiek) waardoor interpretatie van symptomen lastig is

Behandeling

We bieden specialistische behandeling aan als:
• Er is sprake van stagnatie in de reguliere behandeling, waarbij het vermoeden is dat ASS een belangrijke rol speelt en inzet van consultatie op voorhand niet voldoende lijkt
• Er is naast de ASS co morbide problematiek of systeemproblematiek waardoor het functioneren negatief wordt beïnvloed, bijvoorbeeld traumatisering of forse dwangklachten.
• Er is uitgebreide en specialistische psycho-educatie nodig of behandeling van deelaspecten van ASS.

Enkele onderdelen van ons behandelaanbod in Amsterdam:

• psycho-educatie voor zowel volwassenen als kinderen met autisme
• cognitieve gedragstherapie voor zowel kinderen als volwassenen met autisme en andere psychiatrische problemen zoals angst en dwang (individueel en groep)
• psychiatrische gezinsbehandeling bij autisme, outreachend voor gezinnen met kinderen en/of ouders met autisme
• EMDR voor volwassenen en kinderen met autisme en trauma
• training voor ouders met autisme
• training van basis naar brug voor kinderen rond 12 jaar die overstap naar het middelbaar onderwijs maken
• verschillende vormen van systeembehandeling
• mindfulness en ACT voor (jong)volwassenen (individueel en in een groep)
• PEERS voor jongvolwassenen

Deskundigheidsbevordering en consultatie

Heeft u een sterk vermoeden dat uw patiënt autisme heeft, maar er allerlei bijkomende problemen spelen waardoor een goede diagnose lastig te stellen is? Loopt de behandeling van een patiënt vast? Voor professionals in de ggz - de basisggz of specialistische ggz, RIBW’s of FACT-teams - bieden wij diagnostiek, advies en consultatie en kunnen wij meedenken hoe stagnatie van patiënten op te heffen. Ook kunnen wij tegen kostprijsvergoeding trainingen en intervisies voor u organiseren.

Aanmelden

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt uzelf of uw kind niet zelf bij ons aanmelden.
Voor verwijzing van een patiënt of meer informatie over aanmelden, wachttijden en ons behandelaanbod, kunt u contact opnemen met ons aanmeldbureau op alle werkdagen tussen 13.00 - 14.00 uur via 088 357 4270. U kunt uw vragen ook mailen naar
aanmeldbureauamsterdam@leokannerhuis.nl.

De polikliniek van het Leo Kannerhuis in Amsterdam is een relatief kleine specialistische poli met TOPGGZ keurmerk. We willen dan ook vooral voor cliënten met de complexe problemen, samenhangend met hun autisme beschikbaar zijn. We zijn de afgelopen jaren overspoeld met aanmeldingen waardoor een erg lange wachttijd is ontstaan voor volwassenen. Dit willen we in de toekomst graag voorkomen.

Aanmeldprocedure

Een aanmelding kan alleen beoordeeld worden wanneer alle vereiste documentatie aanwezig is. Zolang de aanmelding niet compleet is kan een cliënt helaas niet op de wachtlijst worden geplaatst.

Het gaat om de volgende documenten:
• Verwijsbrief van een bevoegd verwijzer of een verwijzing via Zorgdomein
• Ingevuld aanmeldformulier
• Psychiatrisch/psychologisch onderzoeksverslag waarin de diagnose ASS is vastgesteld (met ontwikkelingsanamnese) OF in geval van diagnostiekaanmelding: verslaglegging waaruit het vermoeden op ASS blijkt
• (Eind)verslaglegging van eerdere hulpverlening
• Verslaglegging IQ onderzoek OF inschatting van intelligentieniveau op basis van bijvoorbeeld onderwijsniveau of beroep

Aanmeldingen kunt u bij voorkeur per post of beveiligde email verzenden:
Post:
Centrale Aanmelding Parnassia Groep
Antwoordnummer 24680
2490 WB Den Haag
Email: aanmelding@leokannerhuis.nl

Het is mogelijk om aanmeldingen per fax te versturen. De ervaring leert wel dat dit vaak niet goed leesbare documenten worden waardoor ze mogelijk opnieuw moeten worden opgevraagd.
Fax: 088-3584249

Wachtlijstbeleid

Per januari 2019 voert Parnassia Groep en daarmee ook Leo Kannerhuis Amsterdam het volgende beleid: Intakes worden ingepland zodra er binnen een termijn van enkele weken na intake ook een behandeling gestart kan worden. Dit betekent dat de periode tussen aanmelding en intake mogelijk wat langer kan zijn, maar juist de periode tussen de intake en behandeling wordt verkort.

Wij begrijpen dat het wachten op een intake onwenselijk is, maar wij willen ook geen onterechte verwachtingen scheppen door een intake te doen waarna de behandeling mogelijk niet direct kan starten.

Wij doen ons uiterste best de periode tot intake zo kort mogelijk te houden. U kunt erop vertrouwen dat wij z.s.m contact met u opnemen om een intake te plannen. Tot het moment van intake is de huisarts de eerste contactpersoon.

Wanneer wijzen we een aanmelding af?

• Er is sprake van een forse co morbide stoornis, die eerst zorg behoeft, bijvoorbeeld depressie, angststoornis, psychose, verslaving; (we willen voorkomen dat iemand lang bij ons op de wachtlijst staat met bijvoorbeeld een onbehandelde depressie)
• Er is sprake een te hoge crisisgevoeligheid en/of er is 24 uurs outreachende zorg nodig die we als poli niet kunnen bieden; wel kunnen we consultatief meedenken of een parallel behandeltraject opstarten
• Bij klinische opname in de afgelopen twee jaar of contact met een acuut behandelteam (crisisdienst) het afgelopen jaar, is het noodzakelijk dat de verwijzer of een SGGZ instelling als achterwacht betrokken is/blijft
• We zijn niet voor enkelvoudig autisme, daarvoor is de reguliere GGZ (POH-GGZ, BGGZ of SGGZ)
• We zijn niet voor begeleidingsvragen/levensloopcoachingsvragen; voor deze vragen verwijzen we door naar stichting MEE.
• Zwakbegaafdheid is niet onze expertise; we hebben als eis dat tenminste één van de intelligentiefactoren is 85 of hoger. De verbale en performale intelligentie is hoger dan 70;
• We doen in principe geen diagnostiek en behandeling voor cliënten buiten de regio Amsterdam.
• Wel bovenregionaal: vragen om consultatie en second opinion en hoog specialistische behandelmodules als aanvulling op lopende behandeling in de regio.

Wie werken er bij de polikliniek Amsterdam?

In de polikliniek Amsterdam werken psychiaters, gz-psychologen, basispsychologen, maatschappelijk werkers, gezinsbehandelaren, systeemtherapeuten en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen.

Samenwerking

Wij zijn lid van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. Binnen dit netwerk werken dertig organisaties samen aan een goede afstemming van de zorg voor mensen met autisme, op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. Daarbij werken zij nauw samen met stakeholders als de gemeente Amsterdam, NVA, Vanuit Autisme Bekeken, VWS en de zorgverzekeraar.

"Ja, ik heb het gevoel dat we op de juiste plek zijn. Er werd ons éindelijk gevraagd wat WIJ nodig hadden."

 Leo Kannerhuis in uitzending de Monitor over autisme