Het doel van de coaching-fase

In de fase van coaching en nazorg is er een passende werkplek en staat de ontwikkeling van een duurzame werkrelatie tussen de werkgever en werknemer centraal. De jobcoach stemt de wijze van coaching (inhoud en vorm) af op de behoefte van de cliënt en diens werkomgeving.
Cliëntprofiel / begeleidingsbehoefte

Het streven is de cliënt zoveel mogelijk eigen regie en zelfstandigheid te laten bereiken. De jobcoach biedt begeleiding op maat. Het bewaken van de draagkracht van de cliënt is een belangrijk aspect in dit proces. De jobcoach houdt daarvoor ‘een vinger aan de pols’ bij de cliënt en leden van het persoonlijk en zakelijk netwerk en stelt de begeleidingsintensiteit zonodig bij.
Voor de cliënt is het doel van de coaching- en nazorgfase het behoud van zijn arbeidsplaats en/of de verdere ontwikkeling en onderhouden van arbeidsvaardigheden gericht op loopbaanbegeleiding.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

De cliënt heeft een arbeidsidentiteit verworven in overeenstemming met zijn competenties en mogelijkheden in de maatschappij. Hij ervaart de noodzaak dat het gekozen beroep en/of de scholing aansluit bij zijn niveau. De cliënt heeft een passende werkplek die spoort met zijn motivatie en werkwens.


Vaardigheden

De cliënt heeft zicht op de mogelijkheden tot ontplooiing of behoud van vaardigheden (sociaal en technisch) en werkhouding. Hij behoudt of ontwikkelt vaardigheden die gerelateerd zijn aan de voor hem passende werkzaamheden of beroepen. De cliënt heeft inzicht ontwikkeld in zijn eigen kunnen en hanteert oplossingsstrategieën. Hij is in staat om feedback te ontvangen en eigen problemen te verwoorden als die zich voordoen.


Manier van leren

De cliënt overziet zijn ontwikkelingsmogelijkheden en de manier waarop hij hierin begeleid wil worden. Hij ervaart dat de begeleiding en aangeboden mogelijkheden zijn afgestemd op zijn keuze voor passend werk of een beroep. Hij benut ervaringen om ervan te leren. Dit ervaringsleren biedt mogelijkheden tot verdere ontwikkeling voor de cliënt. Mensen met autisme kunnen dat ervaringsleren niet zonder meer, omdat ze de dingen los van elkaar zien. Situaties worden niet met elkaar verbonden en conclusies voor het nu, en een vertaling naar een volgende situatie, blijven uit.


Sfeer en persoonlijkheid

De cliënt herkent dat de werksfeer aansluit bij zijn persoonlijkheid. In de relatie tot collega’s is hij in staat om respect, medewerking en eerlijkheid te ervaren.

Voor het persoonlijk netwerk is het doel van de coaching- en nazorgfase de acceptatie en ondersteuning van de keuzes van de cliënt. De leden van het persoonlijk netwerk hebben een signalerende rol ten aanzien van de draagkracht van de cliënt, en informeren de jobcoach over hun bevindingen.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

Het persoonlijk netwerk heeft een beeld van het toekomstperspectief voor de cliënt. Er is een realistisch zicht op de (on)mogelijkheden van de cliënt. Zij onderschrijft de uitgezette koers van de jobcoach en draagt zo bij aan het accepteren van de realiteit van de cliënt.


Vaardigheden

Het persoonlijk netwerk biedt de cliënt condities aan die hem in staat stellen zijn vaardigheden te demonstreren op de werkplek. Dit behelst onder meer het regelen van overzicht voor de cliënt en een goede afstemming tussen vrije tijd en werk. Leden van het netwerk hebben een taak in het signaleren van overvraging of ondervraging van de cliënt en werken constructief samen met de jobcoach. Daar waar nodig ontvangt het netwerk steun en instructie van de jobcoach over de te volgen handelswijze.


Manier van leren

Het persoonlijk netwerk geeft ondersteuning en praktische begeleiding aan de cliënt bij taken zoals huiswerk maken en het organiseren en plannen van bezigheden. Het netwerk ontvangt aanwijzingen van de jobcoach over de beste manier om dit te doen.


Sfeer en persoonlijkheid

Het persoonlijk netwerk kan, vanuit de samenhang tussen de sfeer en persoonlijkheid van de cliënt, de bereikte werkplek respecteren.

Voor het zakelijk netwerk is het doel van de coaching- en nazorgfase het onderhouden van een duurzame werkrelatie met de ‘werknemer’. Tot het zakelijk netwerk wordt in deze fase gerekend de werkgevers, collega’s, maar ook personen die een voorwaarde scheppende relatie voor werken met de cliënt onderhouden zoals hulpverlening, arbeidsdeskundige UWV, reintegratiebedrijven, werkgevers en de jobcoach-organisatie.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

De werkgever heeft inzicht ontwikkeld in de bijdrage die de cliënt in zijn bedrijf kan leveren. Hij heeft een reëel beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt.


Vaardigheden

Het zakelijk netwerk stelt samen met de cliënt en zijn jobcoach duidelijke doelen voor verdere mogelijkheden tot ontwikkeling en loopbaanperspectief voor de cliënt. Het netwerk biedt voorwaarden voor een aangepaste werkomgeving en biedt (met hulp van de jobcoach) adequate begeleiding op de werkplek.


Manier van leren

Het zakelijk netwerk biedt de cliënt de mogelijkheid tot ontplooiing door begeleiding en training op het werk. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden tot interne en externe bijscholing, bijvoorbeeld door compensatie in tijd en geld.


Sfeer en persoonlijkheid

Het zakelijk netwerk stemt de sfeer op de werkplek daar waar mogelijk af op de persoonlijkheid van de cliënt.