Het doel van de toeleidingsfase

In de toeleiding wordt er getraind in arbeid-gerelateerde vaardigheden en competenties, en gezocht naar een passende werkervaringplek die aansluit bij deze competenties (matching). Het Cliënt Competentieprofiel (CCP) geeft een beeld van de arbeidsidentiteit van de cliënt en een indicatie voor een passende werkplek afgestemd op de mogelijkheden. Het Profiel Passende Werkplek (PPW) wordt ingevuld en er wordt een eerste aanzet gemaakt voor het jobcoachplan en de aanvraag van persoonlijke ondersteuning.
Cliëntprofiel / begeleidingsbehoefte

Uit de verkregen informatie van het assessment zijn de competenties voor arbeid voortgekomen. Het Cliënt Competentieprofiel (CCP) geeft een beeld van de arbeidsidentiteit van de cliënt en een indicatie voor een passende werkplek afgestemd op de mogelijkheden. Het CCP wordt steeds up-to-date gehouden met nieuw verworven informatie. De coaching richt zich op die punten waar het CCP niet overeenstemt met het benodigde arbeidsprofiel. De intensiteit van de begeleiding wordt bepaald door de begeleidingsbehoefte van de cliënt en de financiële mogelijkheden. Als dit niet op elkaar aansluit moet worden gezocht naar alternatieve financiële middelen.
Voor de cliënt is het doel van de toeleidingsfase dat hij zich bewust wordt van zijn competenties voor en zijn perspectieven op passende arbeid.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

De cliënt krijgt inzicht in wat passende werkzaamheden, taken of beroep en werksfeer voor hem zijn en waarom werken voor hem belangrijk is. Hij heeft een realistisch beeld gevormd van zijn toekomstperspectief en accepteert dit in belangrijke mate.


Vaardigheden

De cliënt vergroot zijn vaardigheden door deze te trainen in een concrete werksituatie toegespitst in de richting en/of werksfeer waar hij in verder wil. Het gaat met name om zijn werkhouding en sociale vaardigheden zoals omgaan met collega’s. Hij kan ook scholing volgen, gekoppeld aan de keuze voor een specifiek beroep. De cliënt volgt een sollicitatietraining bij een reïntegratiebedrijf of bij de jobcoach. Hij neemt deel aan coachingsgesprekken en schrijft afhankelijk van zijn mogelijkheden zelf een verslag van deze gesprekken. Hij zoekt samen met zijn jobcoach naar geschikte werkplekken en weet waar en hoe hij deze werkplekken kan vinden (internet). De cliënt weet om te gaan met een agenda. Met behulp van het trajectplan ontstaat overzicht van de diverse activiteiten.


Manier van leren

De manier van leren en de mogelijkheid tot leren van de cliënt worden steeds aangevuld met nieuw verworven informatie. Het is belangrijk dat de cliënt zijn manier van leren vast kan houden in nieuwe situaties. Vooral voor de cliënten die moeite hebben met generaliseren zal de jobcoach een actieve rol hebben in het trainen van vaardigheden. Ook bij een cliënt die angst heeft voor nieuwe situaties zal de jobcoach verantwoordelijk zijn voor een veilige setting waarin hij zijn leermogelijkheden ook in nieuwe werksituaties kan demonstreren.


Sfeer en persoonlijkheid

De cliënt probeert onder woorden te brengen in welke (werk)omgeving hij zich thuis voelt. Hij oefent in de opstelling naar- en het omgaan met collega’s. Hij overziet de eisen aan de inrichting van de werkplek die nodig zijn om te kunnen produceren; bijvoorbeeld niet teveel mensen om zich heen of zich af kunnen sluiten voor geluiden. De cliënt ervaart in deze fase op welke manier er door collega’s rekening moet worden gehouden met zijn gedrag en hoe de fysieke werkomgeving aanpast moet worden. De cliënt vormt zich een beeld wat hij aan kan (draagkracht) en hoeveel dagen hij kan werken.

Voor het persoonlijk netwerk is het doel van de toeleidingsfase dat men de realiteit inziet en zich bewust wordt van mogelijke alternatieven en perspectieven.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

Het persoonlijk netwerk steunt de cliënt in het acceptatieproces. Leden van het netwerk geven feedback naar zowel de cliënt als ook naar de jobcoach over de alternatieven en perspectieven.


Vaardigheden

Het persoonlijk netwerk moedigt de cliënt aan door een goede afstemming tussen thuis en werk na te streven (wie, wat waar en hoe). Het persoonlijk netwerk heeft een voorwaarden scheppende rol in het proces en toont zich realistisch. Leden van het netwerk zijn actief in het scheppen van condities waardoor de cliënt een goede werkhouding kan ontwikkelen. Zij zorgen er voor dat de cliënt op tijd naar zijn werk kan zijn of zoeken samen met de cliënt naar vacatures in de krant. Het persoonlijk netwerk mengt zich niet inhoudelijk in het toeleidingsproces. Dit om te voorkomen dat de cliënt tegenstrijdige informatie te verwerken krijgt met een mogelijk negatief effect op zijn werkprestaties.


Manier van leren

Vaardigheden moeten vaak bij de cliënt ingeslepen worden. Het persoonlijk netwerk benut extra oefenmomenten met de cliënt. Voorbeelden zijn het opnemen van de telefoon en verzorgd en tijdig op het werk verschijnen.


Sfeer en persoonlijkheid

Het persoonlijk netwerk helpt bij het zoeken naar een passende stage of werkplek. Zij informeren de jobcoach wanneer er problemen in de thuissituatie zijn.

Voor het zakelijk netwerk is het doel van de toeleidingsfase dat zij (randvoorwaardelijk) vorm geeft aan de integratie. Onder het zakelijk netwerk wordt in deze fase verstaan werkgevers, collega’s, stagebegeleiders en jobfinders.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

Het zakelijk netwerk is open en eerlijk over de mogelijkheden van de cliënt. De werkgever tracht de cliënt bij de realiteit houden en gaat niet zonder meer mee in allerlei onverwachte wensen en ideeën.


Vaardigheden

Het zakelijk netwerk, waaronder de werkgever, moet open staan voor tips en informatie van de jobcoach over aan autisme gerelateerd gedrag. Het begrip draagt bij aan de bevordering van de werkhouding en vaardigheden van de cliënt. De arbeidsdeskundigen van het UWV beoordelen zonodig een werkplek en regelen het verstrekken van subsidies aan werkgevers.


Manier van leren

Het zakelijk netwerk, waaronder de werkgever, geeft feedback aan de cliënt en eventueel aan de jobcoach als dat nodig is. Op die manier blijven de cliënt en de jobcoach alert op situaties waar nog geleerd moet worden of waar het mis gaat.


Sfeer en persoonlijkheid

Het zakelijk netwerk ziet het belang dat de sfeer en persoonlijkheid van de cliënt geaccepteerd worden door collega’s op de werkplek. Er is begrip voor het gegeven dat mensen met autisme zichzelf in beperkte mate kunnen aanpassen aan hun omgeving. De werkgever staat open voor het aanpassen van de werkomgeving en houdt zonodig rekening met het gedrag van de aspirant werknemer.