Doelstelling van de intake-fase

In de intake-fase gaat het er om de hulpvraag van de cliënt duidelijk te krijgen. Is er een vraag, hoe luidt de vraag en wiens belang wordt met deze vraag behartigd?
Cliëntprofiel / begeleidingsbehoefte

De jobcoach brengt tijdens het eerste gesprek de benodigde begeleiding in kaart. Deze inschatting wordt gemaakt op grond van beschikbare gegevens en de manier waarop de cliënt zich in het gesprek opstelt. In het afrondend gesprek van de intake worden afspraken gemaakt over de manier waarop de begeleiding voorlopig vorm gaat krijgen. In de assessment- en oriëntatiefase zal er meer inzicht worden verkregen omtrent de begeleidingsbehoefte (onderzoekvraag in assessment en oriëntatie).

Voor de cliënt is het doel van de intake-fase inzicht te verwerven of het traject overeenstemt met zijn verwachtingen.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

De cliënt motiveert waarom hij wil deelnemen aan een traject en wat zijn verwachtingen van de deelname zijn.

- Diversiteit hulpvraag

- Methoden handvatten

- Motivatieprofiel


Vaardigheden

De cliënt demonstreert sociale en technische vaardigheden, toont leermogelijkheden en biedt inzicht in de mate van competenties benodigd voor het voeren van eigen regie over het traject.

- Diversiteit hulpvraag


Manier van leren

De cliënt wordt benaderd op basis van een inschatting van de manier van leren gebaseerd op informatie vooraf, zoals neuro-psychologisch onderzoek en opleidingsresultaten. Als blijkt dat de cliënt erg beperkt is in het verwerken van gesproken taal moeten instructies visueel worden aangeboden. De jobcoach kan bijvoorbeeld het traject uitzetten op een flip-over.

- Diversiteit hulpvraag


Sfeer en persoonlijkheid

De cliënt toont zelfkennis in de manier waarop hij zijn autisme ziet en of hij dit wel of niet heeft geaccepteerd. Biedt inzicht in opvattingen over zichzelf (overtuigingen) en de invloed die het autisme heeft op zijn persoonlijkheid en arbeidsmogelijkheden. Demonstreert mogelijkheden tot reflectie en de wijze waarop hij interacties aangaat.

- Diversiteit hulpvraag

Voor het persoonlijk netwerk is het doel van de intake-fase inzicht te verkrijgen over de mogelijkheden van het traject.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

Het persoonlijk netwerk uit wensen met betrekking tot het traject, verwoordt de bijbehorende motivatie en de achterliggende gedachte achter hun wens (intentie)? De jobcoach schat in of deze verwachting reëel is.


Vaardigheden

Het persoonlijk netwerk biedt inzicht in aanwezige vaardigheden om ondersteuning te bieden bij een arbeidstoeleidingstraject.


Manier van leren

Het persoonlijk netwerk (ouders, scholen van herkomst) is ondersteunend in het traject. Het netwerk kent de cliënt, weet hoe hij leert en hoe hij in de omgang is. Het netwerk kan hierover uit ervaring voorbeelden geven en de wijze waarop het proces aangestuurd kan worden.


Sfeer en persoonlijkheid


Het persoonlijk netwerk verwerft inzicht in eigen kwaliteiten zoals zelfkennis, reflecterend vermogen, kennis van het autisme en de acceptatie ervan. Het netwerk deelt haar opvatting over arbeid en verwoordt hoe zij zich achter het traject stelt (laatste strohalm, twijfelend, niet overtuigd van haalbaarheid, etc.).

Voor het zakelijk netwerk is het doel van de intake-fase afhankelijk van het belang dat aan het project wordt toegekend, en haar positie erin.


Motivatie, wensen en reële perspectieven

Het zakelijk netwerk verwoordt wens en motivatie tot het traject en welke belangen hiermee gediend worden.


Vaardigheden


Het zakelijk netwerk verduidelijkt eigen mogelijkheden om het trainen van vaardigheden in het traject goed te laten verlopen.


Manier van leren

Het zakelijk netwerk verduidelijkt eigen mogelijkheden om het steunen van het leerproces in het traject goed te laten verlopen.Sfeer en persoonlijkheid

Het zakelijk netwerk verduidelijkt de sfeer rondom het voorgenomen traject en verwoordt welke eisen er aan het traject gesteld worden.